Voorwaarden

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten, afspraken, opties en dergelijke zijn voor ons eerst bindend na schriftelijke bevestiging onzerzijds. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn weergegeven tenzij de wederpartij 5 dagen na datum van de reserveringsbevestiging schriftelijk bezwaar maakt.


Bij algehele of gedeeltelijke annulering van een definitieve overeenkomst dient de opdrachtgevende instelling/organisatie onderstaande percentages voldoen, één en ander afhankelijk van de tijd waarbinnen hij/zij annuleert. De annuleringssom is het percentage van de in de definitieve overeenkomst vermelde cursusprijs, conform de afgesproken aantallen. Als cursusprijs wordt aangehouden de prijs, welke is overeengekomen in de bevestiging. Het annuleringspercentage is als volgt: tot twee maanden vóór aanvang van de cursus dient 30% van de cursusprijs betaald te worden. In de periode van 2 maanden tot 2 weken voorafgaand aan de cursus 60%, in de periode vanaf twee weken tot op de eerste cursusdag zelf brengen wij 80% van de afgesproken cursusprijs in rekening.


Betalingen door de opdrachtgever aan Practical Learning dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is vanaf dertig dagen ná factuurdatum over het niet-betaalde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Vanaf zestig dagen na factuurdatum is het Practical Learning gerechtigd een bedrag tot maximaal 10% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen aan administratie-, herinnerings- en buitengerechtelijke incassokosten.


De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke aan materialen, gebouwen en personen wordt toegebracht tijdens de cursus. De opdrachtgever is voorts verplicht alle schade omtrent een en ander direct aan de cursusleiding te melden. (indien van toepassing)


Alle reclames en aansprakelijkheidsstellingen dienen binnen 8 dagen na beëindiging van de cursus te geschieden. Er kunnen nimmer redenen zijn tot opschorting van de betalingsverplichtingen. Practical Learning is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook toegebracht door cursisten aan enig goed.


Evenmin is Practical Learning aansprakelijk voor vertraging of niet-levering van goederen en diensten ten gevolge van onmacht, waaronder brand, staking, bedrijfsstoornissen, oorlog e.d.


Alle informatie die door opdrachtgevers/deelnemers wordt verstrekt zal vertrouwelijk worden behandeld door Practical Learning, haar medewerkers en docenten.


Een bedenktermijn van 14 dagen is van toepassing voor deelnemers bij individuele inschrijving op een reguliere cursus.